Starostwo Biała Waka
Starostwo Biała Waka
Naujienų kalendorius
2024 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Bir    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Naujienlaiškio prenumerata
Susisiekite su seniūnu
Partneriai
Partneriai

Naujienos

Baltoji Vokė šiemet švenčia savo 70-ąjį gimtadienį!

Per septynis dešimtmečius, šalia kanalo ir durpyno iškirstame Rūdninkų girios plote ėmė kurtis gyvenvietė. Visais laikais ji traukė veiklius, atkaklius, darbščius žmones ir buvo gera vieta gyventi, auginti vaikus, siekti svajonių.

Dešimtmečiai pakeitė miesto veidą, bet nepakeitė kartų kartoms perduodamų vertybių: kaip ir mūsų seneliai, didžiuojamės savo krašto istorija, karališko žvilgsnio vertu kraštovaizdžiu ir išskirtinę ramybę teikiančiu žaliuoju miesto rūbu.

Šiemet Baltosios Vokės gyvenvietė švenčia savo 70-metį, šia proga kviečiame susipažinti su Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos istorija, veikla ir pasiekimais…

Pažanga – ne atsitiktinumas, o būtinybė. (H. Spenseris)

Gimnazijos istorija

 • 1992 metais atidaryta atskira lietuviška mokykla.
 • 2003 m. balandžio 29 d. mokyklai suteiktas ,,Šilo“ vardas.
 • 2015 m. liepos 29 d. mokykla tapo gimnazija. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-705).

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie gimnaziją

Gimnazijoje vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, vidurinio ugdymo programa, įgyvendinama kartu su Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija, individualizuota pradinio ugdymo, individualizuota pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos bei mokymo sutartyse numatyti įsipareigojimai, užtikrinantys geros kokybės švietimą. Gimnazijoje mokosi 123 mokiniai: pagal pradinio ugdymo programą – 51 mokinys; pagal pagrindinio ugdymo – 59 mokiniai; pagal vidurinio ugdymo programą – 13 mokinių. Per šį dešimtmetį stebime gimnazijos mokinių skaičiaus augimą.

Gimnazijoje dirba 21 mokytojas. Visi mokytojai yra kompetentingi, iniciatyvūs, kvalifikuoti mokytojai, aukštąjį išsilavinimą turintys dalykų specialistai (nemaža dalis mokytojų yra kelių mokomųjų dalykų specialistai).

Gimnazijoje sudarytos puikios personalizuoto (kiekvieno mokinio pažinimu besiremiančio, jo poreikius ir galimybes atitinkančio) ugdymo(si) galimybės, sėkmingai siekiama kiekvieno bendruomenės nario asmenybės ūgties.

Mūsų bendruomenė – daugiatautė ir daugiakalbė. Siekiame ugdyti mokinių pilietiškumą, pagarbą savo valstybei, kartu skatindami gimnazijos bendruomenės narius atskleisti ir puoselėti tautinį ir kultūrinį savitumą.

 

 

 

 

 

Gimnazijos stiprybės

Moderni ugymo(si) aplinka, orientuota į XXI a. kompetencijų ugdymą

 • 2017 m. atliktas gimnazijos patalpų kapitalinis remontas. Gimnazijos renovacijos ir modernizavimo darbai kainavo daugiau nei 680 000 eurų.
 • Visi kabinetai atnaujinti, aprūpinti modernia įranga (kompiuteriai, daugialypės terpės projektoriai, interaktyvios lentos, planšetiniai kompiuteriai).
 • Įrengta skaitmeninė kalbų laborotorija.
 • Įrengta 3D klasė (tai pamokos vizualizacijos priemonė, padedanti organizuoti šiuolaikišką pamoką).
 • Įrengti modernia įranga aprūpinti buities darbų, chemijos kabinetai.
 • Atnaujinta gimnazijos biblioteka ir skaitykla su kompiuterizuotomis darbo vietomis, joje įrengta mokymosi ir konsultacijų erdvė.
 • II a. foje įrengta kūrybiško ugdymo(si) ir žaidimų erdvė: yra interaktyvios grindys, moderni garso ir vaizdo aparatūra, įsigyta stalo žaidimų.
 • Įrengtos mokinių poilsio, diskusijų erdvės (įsigyti sėdmaišiai, staliukai).

 

 

 

 

 

 

Integruoto, tyrinėjančio bei kūrybiško ugdymo(si) organizavimo patirtis

Tradicinę pamoką, orientuotą į žinių perteikimą, keičia tyrinėjimu ir patirtine veikla grįstas ugdymas, orientuotas į XXI a. kompetencijas:

 • Integruoto tyrinėjančio ir kūrybiško ugdymo(si) sesijų dienos (Kūrybinės dirbtuvės).
 • Kryptingas integralus ugdymas(is) kitose erdvėse (VU, VGTU laborotorijose, muziejuose, teatruose).
 • Edukacinės-kultūrinės veiklos projektų rengimas ir projektinės veiklos organizavimas: Britų tarybos, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ ir Ugdymo plėtotės centro projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“(2016-2019 m.), Vaikų verslumo ugdymo projektas „Lietuvos Junior Achievement“, pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas, Medijų ir informacinis raštingumo (MIR) projektas, Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Pažink valstybę“, Lietuvos kino centro projektas „Kino klubas“ (gimnazijoje įkurtas Kino klubas suteikia galimybę žiūrėti vertingus edukacinius filmus, organizuoti diskusijas), IT projektas ,,Kompiuteriukų ralis“, rengiami Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV finansuojami, drauge su partneriais iš kitų Lietuvos mokyklos vykdomi etnokultūros bei meninės veiklos projektai ir kitos Lietuvoje organizuojamos veiklos, į kurias įsitraukiame.

Bendruomeniškumo ir įgalinančios lyderystės ugdymas

Gimnazijoje sudaromos sąlygos kiekvieno mokytojo asmeninės lyderystės ugdymui. Mokytojai inicijuoja ugdymo(si) turinio ir būdų pokyčius, ieško ir atranda šiuolaikiškų kvalifikacijos tobulinimo būdų, gilinančių XXI a. kompetencijas: parengtos ilgalaikių pedagogo stažuočių programos ir dalyvauta jose, projekto Tyrinėjimo menas metu įkurtas Mokytojų klubas, dalyvauta Ugdymo plėtotės centro projekte „Tęsk“ pradedantiesiems mokytojams ir jų mentoriams, projekte „Lyderių laikas 3“.

Vienas iš gimnazijos prioritetų – visos bendruomenės telkimas, bendruomeniškumo ugdymas, įtraukiant ir mokinių šeimų narius į gimnazijos veiklos planavimą ir problemų sprendimą: organizuojame interaktyvias Bendruomenės sueigas, Atvirų durų dienas, Šeimos festivalį.

Siekiame ugdyti mokinių lyderystę stiprindami Mokinių savivaldą, skatindami ir palaikydami asmenines mokinių iniciatyvas: rengiamos Jaunimo iniciatyvų  dienos, 2019 m. mokiniai dalyvavo tarptautiniame ERAZMUS+ projekte „Aktyvūs piliečiai: struktūrinis dialogas Pietryčių Lietuvoje“, projekte ,,Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“, Socialinio verslumo stovykloje.

Saugios, palankios kiekvienos asmenybės ūgčiai aplinkos kūrimas

Gimnazija dalyvavo Olweus patyčių prevencijos programoje, OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema) ir yra viena iš nedaugelio Lietuvos mokyklų, turinčių Olweus mokyklos vardą (2017 – 2018 m. m.). Mūsų gimnazija yra Sąžiningų mokyklų tinklo narė.

Nuolat vykdome žalingo elgesio ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programas (Zipio draugai, „Savu keliu“), dalyvaujame aplinkosaugos programose („Mes rūšiuojame“, World Cleanup Day),  emocinio intelekto ugdymo, sveikos gyvensenos projektuose ir programose („Renkuosi pats“, „Obuolio draugai“, „Sveikatiada“, „Sveikata visus metus“).

Ugdymo(si) patirties sklaida rajone ir respublikoje

Respublikoje:

 • Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamose viešosiose konsultacijose, skirtose Lietuvos mokyklų vadovams, direktorė Nijolė Balinskienė pristatė gimnazijos patirtį, rengiant mokymosi konsultacijas mokiniams.
 • Mokytojai dalinosi patirtimi didžiausioje Lietuvos mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje „Mokykla 2017“ (parengtas ir pristatytas stendas „Kūrybiško ir tyrinėjančio ugdymo(si) patirtis“).
 • Biologijos mokytoja dalyvavo organizuojant resbublikinę mokytojų konferenciją ,,Šiuolaikinės biologijos tendencijos”.

Šalčininkų rajone:

 • Mokytojų pranešimai rajono konferencijose: „Mokykla daugiakultūrinėje aplinkoje“ (pranešimas “Mokinių pasiekimų gerinimo sistemos kūrimas Baltosios Vokės “Šilo” gimnazijoje”), “Gera mokykla praktiškai” (pranešimai “Mokinių lyderystės ugdymas kūrybiniais metodais Baltosios Vokės “Šilo” gimnazijoje: Kūrybinės jungtys”, “Skaitmeninių įrankių panaudojimas pradiniame ugdyme”).
 • Mokinių pranešimai rajoninėse gamtamokslinėse konferencijose „Tyrinėjimu grįstas mokymasis“ (2018, 2019 m.).
 • Mokinių pranešimas Prevencinės veiklos konferencijoje „Patyčių, smurto ir žalingų įpročių prevencijos patirtis mokykloje“.
 • Mokymai biologijos mokytojams „Skaitmeninių technologijų galimybės organizuojant šiuolaikišką biologijos pamoką 3 D klasėje“.
 • Kūrybiškų integruotų pamokų planai projekto „Lyderių laikas“ internetiniame puslapyje „Kūrybinės laborotorijos“.

Mokinių pasiekimai

Visi gimnazijos abiturientai sėkmingai baigė vidurinio ugdymo programą, išlaikė egzaminus ir gavo brandos atestatus. Kryptingai organizuojama, situacijos analize ir mokinio pažinimu besiremianti Ugdymo karjerai veikla (dauguma mūsų gimnazijos mokinių labiau orientuoti į praktinę veiklą negu į akademinius pasiekimus) padėjo kiekvienam abiturientui atrasti jam tinkamiausią, asmeninius gebėjimus ir poreikius atitinkantį profesinį kelią: dauguma mokinių sąmoningai pasirinko profesines mokyklas, jose įgyja paklausias perspektyvias profesijas ir sėkmingai eina tolimesniu karjeros ir gyvenimo keliu.

 

Gimnazijos mokiniai studijuoja šiose aukštosiose mokyklose: Vilniaus universitete,  Aleksandro Stulginskio universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilniaus kolegijoje, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, Kauno technikos kolegijoje

 

Mokiniai dalyvauja įvairių dalykų rajone organizuojamuose renginiuose: olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose. 2010 – 2020 m. ne kartą laimėtos prizinės vietos anglų kalbos, geografijos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų olimpiadose, meninio skaitymo, rusų kalbos raiškaus skaitymo, IT, pradinių klasių „Šviesoforo“, „Sveikuolių sveikuolio“, Eurodebatų, Pavasarinės puokštės konkursuose, įvairių sporto šakų (furbolo, krepšinio, ringo, kroso ir estafečių, lengvosios atletikos) varžybose. Pirmosios vietos laimėtojai atstovavo Šalčininkų rajoną zonos ir respublikos konkursuose, olimpiadose, varžybose: meninio skaitymo konkurso zoniniame etape, kvadarato, kroso ir estafečių zoniniuose etapuose, technologijų olimpiados zoniniame etape. Futbolo zoniniame varžybų etape 2012 – 2013 m.m. laimėta III vieta, 2017 – 2018 m.m. – II vieta. Mokiniai sėkmingai dalyvauja ir kituose respublikoje organizuojamuose čempionatuose (VGTU organizuotas „Makaronų tiltai“, rajone užimta I-oji vieta) ir konkursuose (programuotų ir filmuotų kūrinių konkursas ,,Nepriklausomybės žibintas“ (II vieta), IT konkurse ,,Įjunk Kalėdas“).

 

Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija – inovatyvi dabarties mokykla su stipriu technologiniu, gamtamoksliniu ir meniniu ugdymu, kurioje kiekvienam bendruomenės nariui sudarytos galimybės atskleisti savo stiprybes, augti ir patirti asmeninę sėkmę.

2020 m. Baltoji Vokė švenčia savo 70-ąjį gimtadienį

Baltoji Vokė miestas, įsikūręs vienos iš didžiausių, Rūdninkų girios pakraštyje, Vokės upės dešiniajame krante. 1950 – 1952 m. prie Žagarinės kaimo pastačius durpių įmonę, šalia kanalo ir durpyno iškirstame Rūdninkų girios plote ėmė kurtis gyvenvietė. Ji iš pradžių vadinta Naująja Žagarine, po to – Stroika, pagaliau – Baltąja Voke, 1958 m. gavusia miesto tipo gyvenvietės statusą.

 

2009 m. birželio 12 d. Lietuvos heraldikos komisija patvirtino Baltosios Vokės miestelio herbą. Herbo skydas nuspalvintas žalia spalva, kuri reiškia gamtą ir asocijuojasi su garsiąja Rūdninkų giria. Tuo tarpu herbui simbolių ieškota tarp šiandieninių gamtos turtų. Kuriant herbą jame įamžintas unikalios išvaizdos paukštis – prie Merkio gyvenantis tulžys.

Baltoji Vokė – tai miestas turintis savas tradicijas. Sporto šventė Baltojoje Vokėje atšventė jau 30-ąją sukaktį. Baltosios Vokės seniūnija nuo 2006 metų, siekiant pagerbti labiausiai nusipelniusius miesto gyventojus, kasmet organizuoja konkursą „Seniūnijos metų žmogus“. Tradicija jau tapę Kalėdiniai susitikimai su gyventojais, kurių  metu yra sveikinami  garbingo amžiaus miestelio jubiliatai. Kasmet yra skelbiami konkursai: „Gražiausia sodyba” ir „Gražiausias Kalėdinis papuošimas”, nugalėtojai yra apdovanojami Kalėdinių susitikimo metu. Taip pat seniūnijos gyventojai kasmet, atėjus pavasariui, aktyviai dalyvauja visuomeninėje akcijoje „Darom“.

Baltosios Vokės seniūnijoje gyvuoja sporto klubas „Jaunystė“, bei veikia Kūno kultūros draugijos „Sokol“ būrelis.  Jaunieji sportininkai, ringo aistruoliai ne kartą atstovavo Lietuvą įvairiuose čempionatuose ir pasiekė gerų rezultatų. Čia taip pat veikia keli dienos centrai, vieną iš jų, „Šypsenų sukūrį“, įkūrė Baltosios Vokės krašto bendruomenės centras. Baltosios Vokės pramogų centre veikia Atvira jaunimo erdvė.

 

2017 m. Baltosios Vokės seniūnijos ribos išsiplėtė. Prie gyvenvietės prisijungė Rūdninkų, Vakariškių, Plytinės, Ravelių kaimai bei Salų vienkiemis. Išsiplėtus valdoms, kartu su Rūdninkų kaimu seniūnijai atiteka Rūdninkų Švč. Trejybės bažnyčia. Šiais metais bažnyčiai sukako 550 metų.

 

Laikui bėgant gyvenvietė keitėsi, kažkada veikusios įmonės užsidarė, jas pakeitė kitos, miestelis toliau klesti. Besikeičiant gyvenvietei keli dalykai liko tie patys – tai nuoširdūs žmonės ir miestelį supanti gamta.

Šiais metais miestelis švenčia savo 70-metį, todėl kviečiame miestelio jubiliejaus proga prisiminti svarbius jo gyvenimo įvykius, žmones, kurie keitė gyvenvietę, prisiminti įstaigų darbą bei pasidomėti, kuo miestelis gyvena dabar ir kuo didžiuojasi.

 

Laukite tęsinio…

 

Daugiau žiūrėkite: https://www.facebook.com/watch/?v=879436062552601

Dėmesio!

                 UAB “ŠALČININKŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ informuoja, kad nuo 2020 m. gegužės mėn. 18 d. atnaujinamas autobusų eismas visais reisais Rūdninkų kryptimi. Dabar autobusai važiuos įprasta tvarka.

Dėmesio!

Baltojoje Vokėje veikia du nemokamo bevielio interneto prieigos taškai.

Šalčininkų rajono savivaldybė, pateikusi paraišką Europos Komisijos projektui „WiFi4EU” dėl bevielio interneto prieigos taškų įrengimo finansavimo, laimėjo čekį nemokamo bevielio interneto prieigos taškams įrengti!

Šiuo projektu siekiama, kad viešose vietose gyventojai galėtų nevaržomai naudotis nemokamu belaidžiu interneto ryšiu.

 

Baltojoje Vokėje nemokamu interneto ryšiu galite naudotis:

 1. Parko zonoje.
 2. Centro aikštėje.

Jungiantis prie „WiFi4EU“ tinklo nereikalaujama jokios tapatumo nustatymo informacijos.

Junkitės ir naršykite nemokamai!

Karantinas pratęstas!

Gegužės 6 d. LR Vyriausybė pratęsė karantiną iki gegužės 31 d., tačiau numatytos ir jo švelninimo sąlygos. Pritarta nutarimo projektui ir leidžiama atnaujinti darželių, grožio salonų, odontologijos kabinetų veiklą, suderinus su gydančiu gydytoju leidžiamas ligonių lankymas ir renginių atvirose erdvėse organizavimas.

Visi karantino švelninimo etapai turi būti įgyvendinami užtikrinant saugumo reikalavimus.

Nuo gegužės 11 d.

 • Leidžiami visų transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų teoriniai mokymai bei egzaminai (naudojant apsaugos priemones ir laikantis saugumo reikalavimų).
 • Leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką asmenims iš Latvijos ir Estijos, netaikant 14 dienų izoliacijos.
 • Leidžiama į Lietuvą be saviizoliacijos reikalavimo atvykti Lenkijos piliečiams darbo, verslo ar mokslo reikalais.

 

Nuo gegužės 18 d.

 • Leidžiama atnaujinti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą.
 • Leidžiama atnaujinti odontologijos paslaugų teikimą (suderinus saugumo užtikrinimo planą su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru).
 • Leidžiama teikti visas grožio paslaugas (ribojant klientų srautą, kad vienam klientui tektų ne mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų plotas).
 • Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės įmonėse darbą organizuoti ir klientus aptarnauti užtikrinant higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmens apsaugos priemonėmis sąlygas arba nuotoliniu būdu.
 • Leidžiama atnaujinti sporto klubų veiklą: individualios treniruotės, kai jas veda treneris, ir kai jose dalyvauja ne daugiau kaip 6 asmenys, išskyrus artimus giminaičius, taip pat leidžiamos sportininkų aukšto meistriškumo sporto pratybos, jeigu visais atvejais užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m plotas, tenkantis vienam asmeniui, ir ne mažesnis nei 10 m atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų grupių.
 • Leidžiamas ligonių lankymas. Tik su gydytojo leidimu.
 • Leidžiami renginiai atvirose erdvėse (iki 30 žmonių).
 • Leidžiama veikla vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centruose.

Dėl vaikų priežiūros organizavimo Baltosios Vokės lopšelyje-darželyje

Baltosios Vokės lopšelis-darželis planuoja pradėti vykdyti vaikų priežiūrą, tų šeimų vaikams, kurioms BŪTINAI reikalinga  ugdymo įstaiga ir neturi galimybės vaikų palikti namuose. Veiklos pradžia priklauso nuo to, kiek tėvų prašymų bus pateikta.

Į darželį bus priimami tie vaikai, kurių  ABU tėvai dirba fiziškai darbo vietose, ne nuotoliniu būdu namuose ir pateikia tai įrodantį dokumentą. Laisvos formos tėvų prašymas ir darbdavio pažyma gali būti pateikiama ir elektroniniu būdu (b.voke@salcininkai.lt).

Svarbu pažymėti, kad abu vaiko tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) kreipdamiesi dėl vaiko priežiūros bei maitinimo paslaugų turi būti atsakingai įvertinę visas kitas vaiko  priežiūros galimybes namuose.

Remiantis LR SAM 2020 m. balandžio 23 d. ministro sprendimu Nr. V-977 ugdymą namuose privalės tęsti tėvai, kurių vaikas(ai):

 1. serga lėtinėmis ligomis, nurodytomis Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-483 „Dėl Sunkių lėtinių ligų, dėl kurių ekstremaliosios situacijos ar karantino laikotarpiu asmeniui išduodamas nedarbingumo pažymėjimas, sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-483);
 2. gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenims ir (arba) sergantiems lėtinėmis ligomis, nurodytomis Įsakyme Nr. V-483: žmogaus imunodeficito viruso liga; piktybiniai navikai (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai); cukrinis diabetas; širdies ir kraujagyslių ligos su lėtiniu širdies nepakankamumu 2-4 laipsnio; lėtinės kvėpavimo organų ligos su kvėpavimo nepakankamumu; lėtinės inkstų ligos su inkstų nepakankamumu; būklė po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos; ligos, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapijas ar radioterapija ir ligos, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai; ligos, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligos, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai; įgimtas imunodeficitas; kitos sunkios lėtinės ligos, kai taikomas imunosupresinis gydymas).

Prašymus ir pažymas galite pateikti el. paštu b.voke@salcininkai.lt arba atnešti į Baltosios Vokės seniūniją.

Kilus klausimams prašome skambinti 8(380) 43 592

Gyvenimas Baltojoje Vokėje karantino metu

Šiemet pavasaris yra kitoks nei kasmet. Įpusėjus pirmam pavasario mėnesiui šalyje buvo paskelbtas karantinas. Nepaisant to, kur gyvename, mieste ar kaime, kiekvienas pajutome pokyčius mūsų kasdieniame gyvenime. Įsibėgėjus septintai karantino savaitei, dėl epidemijos įvykę pokyčiai jau tapo mūsų kasdienybe. Atšilęs oras į lauką viliojo ne vieną iš mūsų, tačiau ne kiekvienas turėjo galimybę pasidžiaugti saulės spinduliais atokiau nuo žmonių susibūrimo vietų. Karantino laikotarpis eilinį kartą  parodė Baltosios Vokės miesto privalumą – gamtos ir miškų apsuptį, ramybę, kuria galėjo džiaugtis mūsų gyventojai. Taigi, kaip ši situacija šalyje paveikė mūsų gyvenvietę?

Plačiau