Starostwo Biała Waka
Starostwo Biała Waka
Naujienų kalendorius
2023 m. lapkričio mėn.
Pr A T K Pn Š S
« Spa    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Naujienlaiškio prenumerata
Susisiekite su seniūnu
Partneriai
Partneriai

Baltoji Vokė šiemet švenčia savo 70-ąjį gimtadienį!

Per septynis dešimtmečius, šalia kanalo ir durpyno iškirstame Rūdninkų girios plote ėmė kurtis gyvenvietė. Visais laikais ji traukė veiklius, atkaklius, darbščius žmones ir buvo gera vieta gyventi, auginti vaikus, siekti svajonių.

Dešimtmečiai pakeitė miesto veidą, bet nepakeitė kartų kartoms perduodamų vertybių: kaip ir mūsų seneliai, didžiuojamės savo krašto istorija, karališko žvilgsnio vertu kraštovaizdžiu ir išskirtinę ramybę teikiančiu žaliuoju miesto rūbu.

Šiemet Baltosios Vokės gyvenvietė švenčia savo 70-metį, šia proga kviečiame susipažinti su Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos istorija, veikla ir pasiekimais…

Pažanga – ne atsitiktinumas, o būtinybė. (H. Spenseris)

Gimnazijos istorija

 • 1992 metais atidaryta atskira lietuviška mokykla.
 • 2003 m. balandžio 29 d. mokyklai suteiktas ,,Šilo“ vardas.
 • 2015 m. liepos 29 d. mokykla tapo gimnazija. (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-705).

 

 

 

 

 

Bendros žinios apie gimnaziją

Gimnazijoje vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo programos, vidurinio ugdymo programa, įgyvendinama kartu su Šalčininkų r. Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazija, individualizuota pradinio ugdymo, individualizuota pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos bei mokymo sutartyse numatyti įsipareigojimai, užtikrinantys geros kokybės švietimą. Gimnazijoje mokosi 123 mokiniai: pagal pradinio ugdymo programą – 51 mokinys; pagal pagrindinio ugdymo – 59 mokiniai; pagal vidurinio ugdymo programą – 13 mokinių. Per šį dešimtmetį stebime gimnazijos mokinių skaičiaus augimą.

Gimnazijoje dirba 21 mokytojas. Visi mokytojai yra kompetentingi, iniciatyvūs, kvalifikuoti mokytojai, aukštąjį išsilavinimą turintys dalykų specialistai (nemaža dalis mokytojų yra kelių mokomųjų dalykų specialistai).

Gimnazijoje sudarytos puikios personalizuoto (kiekvieno mokinio pažinimu besiremiančio, jo poreikius ir galimybes atitinkančio) ugdymo(si) galimybės, sėkmingai siekiama kiekvieno bendruomenės nario asmenybės ūgties.

Mūsų bendruomenė – daugiatautė ir daugiakalbė. Siekiame ugdyti mokinių pilietiškumą, pagarbą savo valstybei, kartu skatindami gimnazijos bendruomenės narius atskleisti ir puoselėti tautinį ir kultūrinį savitumą.

 

 

 

 

 

Gimnazijos stiprybės

Moderni ugymo(si) aplinka, orientuota į XXI a. kompetencijų ugdymą

 • 2017 m. atliktas gimnazijos patalpų kapitalinis remontas. Gimnazijos renovacijos ir modernizavimo darbai kainavo daugiau nei 680 000 eurų.
 • Visi kabinetai atnaujinti, aprūpinti modernia įranga (kompiuteriai, daugialypės terpės projektoriai, interaktyvios lentos, planšetiniai kompiuteriai).
 • Įrengta skaitmeninė kalbų laborotorija.
 • Įrengta 3D klasė (tai pamokos vizualizacijos priemonė, padedanti organizuoti šiuolaikišką pamoką).
 • Įrengti modernia įranga aprūpinti buities darbų, chemijos kabinetai.
 • Atnaujinta gimnazijos biblioteka ir skaitykla su kompiuterizuotomis darbo vietomis, joje įrengta mokymosi ir konsultacijų erdvė.
 • II a. foje įrengta kūrybiško ugdymo(si) ir žaidimų erdvė: yra interaktyvios grindys, moderni garso ir vaizdo aparatūra, įsigyta stalo žaidimų.
 • Įrengtos mokinių poilsio, diskusijų erdvės (įsigyti sėdmaišiai, staliukai).

 

 

 

 

 

 

Integruoto, tyrinėjančio bei kūrybiško ugdymo(si) organizavimo patirtis

Tradicinę pamoką, orientuotą į žinių perteikimą, keičia tyrinėjimu ir patirtine veikla grįstas ugdymas, orientuotas į XXI a. kompetencijas:

 • Integruoto tyrinėjančio ir kūrybiško ugdymo(si) sesijų dienos (Kūrybinės dirbtuvės).
 • Kryptingas integralus ugdymas(is) kitose erdvėse (VU, VGTU laborotorijose, muziejuose, teatruose).
 • Edukacinės-kultūrinės veiklos projektų rengimas ir projektinės veiklos organizavimas: Britų tarybos, asociacijos „Kūrybinės jungtys“ ir Ugdymo plėtotės centro projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“(2016-2019 m.), Vaikų verslumo ugdymo projektas „Lietuvos Junior Achievement“, pradinio ugdymo informatikos programos rengimas, išbandymas ir diegimas, Medijų ir informacinis raštingumo (MIR) projektas, Ugdymo plėtotės centro projektas ,,Pažink valstybę“, Lietuvos kino centro projektas „Kino klubas“ (gimnazijoje įkurtas Kino klubas suteikia galimybę žiūrėti vertingus edukacinius filmus, organizuoti diskusijas), IT projektas ,,Kompiuteriukų ralis“, rengiami Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie LRV finansuojami, drauge su partneriais iš kitų Lietuvos mokyklos vykdomi etnokultūros bei meninės veiklos projektai ir kitos Lietuvoje organizuojamos veiklos, į kurias įsitraukiame.

Bendruomeniškumo ir įgalinančios lyderystės ugdymas

Gimnazijoje sudaromos sąlygos kiekvieno mokytojo asmeninės lyderystės ugdymui. Mokytojai inicijuoja ugdymo(si) turinio ir būdų pokyčius, ieško ir atranda šiuolaikiškų kvalifikacijos tobulinimo būdų, gilinančių XXI a. kompetencijas: parengtos ilgalaikių pedagogo stažuočių programos ir dalyvauta jose, projekto Tyrinėjimo menas metu įkurtas Mokytojų klubas, dalyvauta Ugdymo plėtotės centro projekte „Tęsk“ pradedantiesiems mokytojams ir jų mentoriams, projekte „Lyderių laikas 3“.

Vienas iš gimnazijos prioritetų – visos bendruomenės telkimas, bendruomeniškumo ugdymas, įtraukiant ir mokinių šeimų narius į gimnazijos veiklos planavimą ir problemų sprendimą: organizuojame interaktyvias Bendruomenės sueigas, Atvirų durų dienas, Šeimos festivalį.

Siekiame ugdyti mokinių lyderystę stiprindami Mokinių savivaldą, skatindami ir palaikydami asmenines mokinių iniciatyvas: rengiamos Jaunimo iniciatyvų  dienos, 2019 m. mokiniai dalyvavo tarptautiniame ERAZMUS+ projekte „Aktyvūs piliečiai: struktūrinis dialogas Pietryčių Lietuvoje“, projekte ,,Lygių galimybių akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“, Socialinio verslumo stovykloje.

Saugios, palankios kiekvienos asmenybės ūgčiai aplinkos kūrimas

Gimnazija dalyvavo Olweus patyčių prevencijos programoje, OPKUS (Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema) ir yra viena iš nedaugelio Lietuvos mokyklų, turinčių Olweus mokyklos vardą (2017 – 2018 m. m.). Mūsų gimnazija yra Sąžiningų mokyklų tinklo narė.

Nuolat vykdome žalingo elgesio ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programas (Zipio draugai, „Savu keliu“), dalyvaujame aplinkosaugos programose („Mes rūšiuojame“, World Cleanup Day),  emocinio intelekto ugdymo, sveikos gyvensenos projektuose ir programose („Renkuosi pats“, „Obuolio draugai“, „Sveikatiada“, „Sveikata visus metus“).

Ugdymo(si) patirties sklaida rajone ir respublikoje

Respublikoje:

 • Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamose viešosiose konsultacijose, skirtose Lietuvos mokyklų vadovams, direktorė Nijolė Balinskienė pristatė gimnazijos patirtį, rengiant mokymosi konsultacijas mokiniams.
 • Mokytojai dalinosi patirtimi didžiausioje Lietuvos mokyklų įrangos, mokymo priemonių ir technologijų parodoje „Mokykla 2017“ (parengtas ir pristatytas stendas „Kūrybiško ir tyrinėjančio ugdymo(si) patirtis“).
 • Biologijos mokytoja dalyvavo organizuojant resbublikinę mokytojų konferenciją ,,Šiuolaikinės biologijos tendencijos”.

Šalčininkų rajone:

 • Mokytojų pranešimai rajono konferencijose: „Mokykla daugiakultūrinėje aplinkoje“ (pranešimas “Mokinių pasiekimų gerinimo sistemos kūrimas Baltosios Vokės “Šilo” gimnazijoje”), “Gera mokykla praktiškai” (pranešimai “Mokinių lyderystės ugdymas kūrybiniais metodais Baltosios Vokės “Šilo” gimnazijoje: Kūrybinės jungtys”, “Skaitmeninių įrankių panaudojimas pradiniame ugdyme”).
 • Mokinių pranešimai rajoninėse gamtamokslinėse konferencijose „Tyrinėjimu grįstas mokymasis“ (2018, 2019 m.).
 • Mokinių pranešimas Prevencinės veiklos konferencijoje „Patyčių, smurto ir žalingų įpročių prevencijos patirtis mokykloje“.
 • Mokymai biologijos mokytojams „Skaitmeninių technologijų galimybės organizuojant šiuolaikišką biologijos pamoką 3 D klasėje“.
 • Kūrybiškų integruotų pamokų planai projekto „Lyderių laikas“ internetiniame puslapyje „Kūrybinės laborotorijos“.

Mokinių pasiekimai

Visi gimnazijos abiturientai sėkmingai baigė vidurinio ugdymo programą, išlaikė egzaminus ir gavo brandos atestatus. Kryptingai organizuojama, situacijos analize ir mokinio pažinimu besiremianti Ugdymo karjerai veikla (dauguma mūsų gimnazijos mokinių labiau orientuoti į praktinę veiklą negu į akademinius pasiekimus) padėjo kiekvienam abiturientui atrasti jam tinkamiausią, asmeninius gebėjimus ir poreikius atitinkantį profesinį kelią: dauguma mokinių sąmoningai pasirinko profesines mokyklas, jose įgyja paklausias perspektyvias profesijas ir sėkmingai eina tolimesniu karjeros ir gyvenimo keliu.

 

Gimnazijos mokiniai studijuoja šiose aukštosiose mokyklose: Vilniaus universitete,  Aleksandro Stulginskio universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete. Vilniaus kolegijoje, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje, Kauno technikos kolegijoje

 

Mokiniai dalyvauja įvairių dalykų rajone organizuojamuose renginiuose: olimpiadose, konkursuose, sporto varžybose. 2010 – 2020 m. ne kartą laimėtos prizinės vietos anglų kalbos, geografijos, fizikos, matematikos, informacinių technologijų olimpiadose, meninio skaitymo, rusų kalbos raiškaus skaitymo, IT, pradinių klasių „Šviesoforo“, „Sveikuolių sveikuolio“, Eurodebatų, Pavasarinės puokštės konkursuose, įvairių sporto šakų (furbolo, krepšinio, ringo, kroso ir estafečių, lengvosios atletikos) varžybose. Pirmosios vietos laimėtojai atstovavo Šalčininkų rajoną zonos ir respublikos konkursuose, olimpiadose, varžybose: meninio skaitymo konkurso zoniniame etape, kvadarato, kroso ir estafečių zoniniuose etapuose, technologijų olimpiados zoniniame etape. Futbolo zoniniame varžybų etape 2012 – 2013 m.m. laimėta III vieta, 2017 – 2018 m.m. – II vieta. Mokiniai sėkmingai dalyvauja ir kituose respublikoje organizuojamuose čempionatuose (VGTU organizuotas „Makaronų tiltai“, rajone užimta I-oji vieta) ir konkursuose (programuotų ir filmuotų kūrinių konkursas ,,Nepriklausomybės žibintas“ (II vieta), IT konkurse ,,Įjunk Kalėdas“).

 

Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazija – inovatyvi dabarties mokykla su stipriu technologiniu, gamtamoksliniu ir meniniu ugdymu, kurioje kiekvienam bendruomenės nariui sudarytos galimybės atskleisti savo stiprybes, augti ir patirti asmeninę sėkmę.